Technologie met menselijke maat

Waarom

De wereld om ons heen wordt veel te ingewikkeld. Leer Zelf Online maakt daarom begrijpelijke en wel toegankelijke informatie voor diverse kwetsbare doelgroepen.

De wereld eenvoudiger maken

Leer Zelf Online (LZO) is op 1 januari 2016 opgericht met het doel om de wereld eenvoudiger te maken voor kwetsbare mensen, senioren, mensen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen, laaggeletterden en kinderen. Kortom voor iedereen die wel een zetje kan gebruiken. Niet voor iedereen is het gemakkelijk om alle ontwikkelingen in de wereld te volgen. Deze wordt immers steeds technischer en taliger. Bovendien worden veel processen niet goed ontworpen en daar zijn miljoenen mensen de dupe van, met alle maatschappelijke schade vandien.

LZO heeft zich daarom gespecialiseerd in online en offline leren met wel begrijpelijke en toegankelijke informatie voor deze doelgroepen. Zo ontwikkelde LZO bijvoorbeeld een uitleg- en een oefenmodule voor DigiD, de datingwebsite ABCDate voor mensen met een verstandelijke beperking en oefenprogramma's voor het gebruik van de OV-chipkaart, seksuele voorlichting, budgetteren, gezond leven en bewegen, sociale netwerken, geldzaken en internetbankieren.


Minister-president Mark Rutte bespreekt in de Tweede Kamer de inzet van Steffie.nl als voorbeeld van effectieve doelgroepencommunicatie.

Technologie met techologie bestrijden

LZO bestrijdt technologie met technologie, waarbij de doelgroep altijd vanaf het begin betrokken wordt bij het ontwikkelen van het product. Ook hertalen we tal van processen voor de overheid en bedrijfsleven. Het eindproduct is altijd door iedereen gratis te gebruiken. De wereld wordt met name voor hun snel ingewikkelder door overheidsdigitalisering en de toename van (digi)talige processen in de samenleving. Voor sommige doelgroepen is dit heel lastig bij te houden. Tevens val je nu eerder op met een beperking. Doordat er minder eenvoudig werk is, hogere eisen in het onderwijs worden gesteld en door de sterk toegenomen digitalisering van het dagelijkse leven. Er zijn nu circa 2.4 miljoen mensen met beperkte sociale zelfredzaamheid. De dienstverlening van LZO is er voornamelijk op gericht om hun leven makkelijker te maken.

 

 

LZO werkt probleemgestuurd, heeft geen winstoogmerk en zoekt voor elk project de best passende partijen voor financiering, klankbordgroepen, expertise en maatschappelijk draagvlak. Onze dienstverlening is er voornamelijk op gericht om het leven van kwetsbare mensen door middel van snelle oplossingen makkelijker te maken.

Digibeten bestaan niet. Wel slecht ontworpen processen, websites en software.

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft al in 2014 en onlangs weer een onderzoek gedaan naar verklaringen voor de groeiende vraag naar zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit dit onderzoek ‘’Zorg Beter Begrepen’’ is gebleken dat de veranderingen van de maatschappij hierbij een grote rol speelt. Een belangrijke oorzaak is de samenleving die steeds ingewikkelder wordt. De experts zijn eensluidend in hun oordeel dat het met name deze groep steeds minder goed lukt om zonder ondersteuning in de ingewikkelder geworden maatschappij goed te functioneren. Uit interviews tijdens het onderzoek komt naar voren dat de regelgeving ingewikkelder is geworden, zoals de regels die gelden voor het aanvragen van zorg, subsidies of uitkeringen. Een van hen verwoordt het als volgt:

‘’Alles is ingewikkelder geworden. Het regelen van bankzaken en huishoudelijke hulp. Vroeger ging het simpeler. Zelfs zoiets simpels als het reizen met het openbaar vervoer is ingewikkeld geworden. Heel veel gaat nu via internet. Er komen ook steeds meer webwinkels bij.’’

  • Met name de groep licht verstandelijk beperkten lukt het steeds minder goed om zonder ondersteuning in de ingewikkelder geworden maatschappij goed te functioneren.
  • Ook voorheen eenvoudige praktische bezigheden zoals reizen met het openbaar vervoer (ov-chipkaart) en het regelen van bankzaken (via internet) zijn veel moeilijker geworden.
  • In de steeds schaarser wordende eenvoudige banen worden nog altijd relatief simpele handelingen uitgevoerd. Maar tegenwoordig wordt daarbij vaker gebruikgemaakt van moderne technieken.
  • Mensen met een niet-Nederlandse achtergrond schamen zich ervoor om hulp te vragen voor iemand met een verstandelijke beperking. Dat beeld is de laatste tijd aan het kantelen. Voor alle groepen nemen de informele steunnetwerken verder af.

De kenmerken van de complexe samenleving kunnen ook ingezet worden om de ingewikkelde problematiek een beetje voor te blijven en mensen in hun alledaagse functioneren een steuntje te geven. Door te focussen op wat men nog wel kan en door acceptatie dat niet iedereen hetzelfde is. Met behulp van allerlei slimme applicaties kan het leven voor deze groep met een verstandelijke beperking minder complex gemaakt worden.

Een aantal lopende projecten van Leer Zelf Online