Hulp bij overheidszaken

Webhulp Steffie schiet te hulp

Steffie trekt de aandacht als een deel van de oplossing voor de problemen die mensen met een verstandelijke beperking met de overheid hebben. Het Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO) ziet webhulp Steffie als voorbeeldig beleid.


Webhulp Steffie als digitale assistent Met een grote groep mensen in de samenleving wordt onvoldoende rekening gehouden. Mensen met een verstandelijke beperking ervaren moeilijkheden in het dagelijks leven en zijn onvoldoende sociaal redzaam. Zij maken veel gebruik van voorzieningen. Zo bestaat bijvoorbeeld hun inkomen vaak uit allerlei verschillende inkomenscomponenten. Door al die verschillende regelingen wordt het juist voor een grote groep mensen, die al moeite heeft om dingen te begrijpen, extra complex.

Waardevol rapport

De IBO-werkgroep heeft een waardevol rapport opgeleverd, dat een goed beeld schetst waar mensen met een verstandelijke beperking tegenaan lopen in de samenleving. Het rapport is, anders dan andere IBO’s, een agenderend onderzoek. Het is opgesteld vanuit het oogpunt van mensen met een verstandelijke beperking en samen met diezelfde mensen. Er is breed gekeken naar wat beter kan. We moeten ons steeds afvragen of mensen met een verstandelijke beperking voldoende sociaal redzaam zijn en of ze in staat zijn om hulp om zich heen te verzamelen om zonder problemen te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Op die manier kan er beter worden aangesloten bij wat mensen met een verstandelijke beperking nodig hebben. Het resultaat van het onderzoek is een mooie herkenbare agenda, onderverdeeld in duidelijke thema’s.

Het kabinet omarmt deze agenda en zal deze als leidraad hanteren bij bestaande en nieuwe initiatieven gericht op het beter en meer aansluiten bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze agenda sluit naadloos aan bij de visie van dit kabinet om de positie van mensen met een verstandelijke beperking te versterken.

Kamerbrief

De kabinetsbrief over digitale inclusie (2018) noemt een aantal concrete acties om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving. De digitale assistent Steffie.nl legt ingewikkelde zaken, zoals DigiD, eenvoudig uit. De campagne Direct duidelijk over heldere overheidscommunicatie is in oktober 2018 van start gegaan. Binnen de strafrechtketen hebben o.a. de reclassering en Halt hun standaard foldermateriaal aangepast qua taalgebruik en taalniveau en worden er meer afbeeldingen ter verduidelijking gebruikt. Daarnaast zijn er binnen de strafrechtketen door verschillende ketenpartners trainingen ontwikkeld en gegeven op het gebied van gespreksvaardigheden en bejegening. De website Toegangsociaaldomein.nl van Leerzelfonline.nl is er voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Aanbevelingen

Zorg voor structureel meer aandacht voor heldere en begrijpelijke communicatie bij de Rijksoverheid, gemeenten en uitvoeringsinstanties. Om alle burgers te bereiken, moet het taalgebruik eenvoudiger worden en de informatie via makkelijk toegankelijke kanalen worden verspreid. De website Toegangsociaaldomein.nl zou meer bekendheid kunnen krijgen en de hulpmiddelen die worden genoemd kunnen ook breder geïmplementeerd worden. Zoals daar zijn methoden om makkelijker taal te gebruiken en uiteraard Steffie.nl. Taalambassadeurs - ervaringsdeskundigen die zelf vroeger moeite hadden met lezen en schrijven - kunnen helpen om boodschappen helder en simpel te presenteren.

Bij bedrijven en (maatschappelijke) organisaties is er steeds meer aandacht voor `social impact´. Vanuit die optiek ligt het in de rede dat ook zij hun communicatie qua taal en vorm aanpassen. Ten slotte kan worden verkend of het mogelijk is (ethische) richtlijnen met het bedrijfsleven af te spreken over marketing, bijvoorbeeld minder gebruik van "gratis" diensten die als marketinginstrument dienen en of geen (telefonische) campagnes die kwetsbare mensen raken.

Download hier de complete rapportage van het IBO (Pdf, 1.5 mb).

Meer projecten van Leer Zelf Online